Condicions d’ús

Les clàusules que es relacionen a continuació regulen les condicions d’ús dels portals d’Internet www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.loidi.com i www.restaurantlasarte.com d’HOTEL CONDES 2015, S.L.U. (en endavant, el portal).

El terme usuari inclou qualsevol persona que accedeixi al portal, sigui directament o des d’un altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del portal són les següents:

1.- GENÈRIQUES

Els serveis oferts per HOTEL CONDES 2015, S.L.U. en aquest lloc d’Internet es regulen mitjançant les clàusules que contenen aquestes condicions (sens perjudici de la resta d’avisos legals i condicions que figuren en el portal).

HOTEL CONDES 2015, S.L.U. es reserva el dret de modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals i les noves condicions que acordi seran aplicables tan bon punt siguin inserides a la pàgina.

2.- IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA OFERENT

HOTEL CONDES 2015, S.L.U., amb CIF B66522954 i domicili al passeig de Gràcia, 73, 08008, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44.879, foli 9, full B-470.137, inscripció 1, presta els seus serveis a través d’Internet a les pàgines web www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.loidi.com i www.restaurantlasarte.com.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, l’usuari es pot adreçar a les oficines de la nostra empresa, situades a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic: informatica@condesdebarcelona.com.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc d’Internet amb les finalitats pròpies del portal exclusivament, en concret la finalitat d’obtenir informació sobre els serveis oferts i de fer suggeriments, i a no fer directament o indirecta cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública que s’hi recull, tot i que HOTEL CONDES 2015, S.L.U. es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal als seus clients.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els materials i els continguts del portal (a títol enunciatiu i no limitador: les marques, els logotips, els textos, les fotografies, les icones, les imatges, etc., com també el disseny gràfic, el codi font i la resta d’elements de programari que conté aquesta pàgina web) són propietat d’HOTEL CONDES 2015, S.L.U. o de les altres entitats que poden oferir informació a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l’autorització prèvia escrita de forma fefaent d’HOTEL CONDES 2015, S.L.U. o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar-los, reproduir-los, transmetre’ls ni manipular-los, com tampoc qualsevol ús que depassi la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part d’HOTEL CONDES 2015, S.L.U. ni per part del titular respectiu cap renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels titulars respectius d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció d’una còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi d’acord amb els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a la informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’usuari.

5.- OBJECTE DEL PORTAL

Aquesta pàgina ha estat dissenyada per HOTEL CONDES 2015, S.L.U. per facilitar informació sobre els seus serveis.

La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris es poden dirigir a l’empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del portal.

HOTEL CONDES 2015, S.L.U. es reserva el dret de fer totes les modificacions i actualitzacions de la pàgina web que consideri convenients.

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

HOTEL CONDES 2015, S.L.U. no respon per les interrupcions que es puguin produir en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

HOTEL CONDES 2015, S.L.U. no respon davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada pels usuaris.

Així mateix, HOTEL CONDES 2015, S.L.U. no respon de les pàgines web a les quals pugui remetre a través d’enllaços o vincles, bàners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

HOTEL CONDES 2015, S.L.U. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que invertirà tots els seus esforços a evitar possibles errors i en cas que n’hi hagi a reparar-los o actualitzar-los. HOTEL CONDES 2015, S.L.U. es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el portal o en la seva configuració i presentació.

Tant l’accés al portal com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui els faci. HOTEL CONDES 2015, S.L.U. no és responsable dels danys o els perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Informació

 

La informació rebuda per HOTEL CONDES 2015, S.L. a través de la pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat conforme a la normativa vigent.

 

HOTEL CONDES 2015 S.L. informa al usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractatades sota la responsabilitat de HOTEL CONDES 2015, S.L. amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d'Internet.

 

HOTEL CONDES 2015, S.L. podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis dels hotels del Grup Cadarso o d'altres entitats relacionades amb aquest grup d'empreses que puguin resultar del seu interès.

 

Al proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquesta web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

 

Conservació de la informació

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la cessió de l'activitat, es mantingui la relació comercial durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que no siguin necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual han estat recollits o registrats .

 

Destinataris:

 

Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal, encara que sí que seran compartits amb altres hotels del Grup Cadarso:

 

• HOTEL CONDES 2015, S. L.

 

• HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.

 

• HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, S.L.,

 

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

 

Poden sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà d'adreçar-se al GRUP CADARSO per correu postal a Avda. Diagonal, 463 bis, 08006 Barcelona, ​​o mitjançant correu electrònic a lopd@grupocadarso.com

 

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

 

HOTEL CONDES 2015 S.L. declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent. Per això, s'ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i possibles robatoris de dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


Si desitja saber més sobre els tercers amb els quals podem compartir dades personals, o com saber més sobre l'ús que faran de les seves dades, posi's en contacte amb nosaltres en les dades que figuren a continuació.

No venem ni vendrem a terceres dades personals que li identifiquin directament. No obstant això, podem proporcionar a tercers, com els nostres socis de marca, informació sobre els nostres clients i les seves compres. Abans de fer-ho, ens assegurarem que aquesta informació no li identifiqui, per exemple, agregant-la, anonimitzant-la o eliminant d'ella els identificadors personals.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

9.- POLÍTICA DE VENDA I DEVOLUCIONS 

És necessària la targeta de crèdit per garantir totes les reserves.

Les reserves es poden cancel·lar sense cap càrrec fins 48 h abans de l’arribada, excepte en el cas que les tarifes siguin no reemborsables, les quals no permeten cancel·lacions ni modificacions. Si es produís una cancel·lació dins del període de 48 h previ a l'arribada o si el client no hi acudís, l’hotel carregarà l’import corresponent a la primera nit a la targeta de crèdit del client.

Reserva ara

14 jul.
15 jul.
2

Subscriu-te a la newsletter

El nom és requerit
Els cognoms són requerits
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet incididunt.
Seleccioneu un idioma
Selecciona un país
Heu d'acceptar les condicions legals

Moltes gràcies

La subscripció a la newsletter s'ha desat correctament.